Salgs- og Leveringsbetingelser

​1. Generelt

1.1 I aftaleforholdet mellem DJ Boringer ApS og bygherre/rekvirent er almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge‐ og anlægsvirksomhed (AB 92) og Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 gældende.

1.2 Bore‐ og pumpearbejder udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og bekendtgørelser.

2. Særlige betingelser

2.1 I aftaleforholdet mellem DJ Boringer ApS og bygherre/rekvirent har følgende særlige betingelser forrang i forhold til det under pkt. 1 anførte.

2.2 Fravigelse af nærværende særlige betingelser kræver særskilt skriftlig aftale herom.

2.3 Med mindre andet fremgår af aftalegrundlaget er borearbejdets udførelse baseret på geologiske og hydrogeologiske oplysninger, offentliggjort af Miljøministeriet ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

2.4 Ved beregning af tilbudsprisen er det som udgangspunkt forudsat, at de nødvendige materialer og udstyr kan transporteres til og fra arbejdspladsen ad en ryddet og bæredygtig adgangsvej.

2.5 Bygherre/rekvirent indhenter og videregiver de for arbejdets igangsætning og udførelse nødvendige tilladelser – herunder oplysninger fra LER. Bygherre/rekvirent er ansvarlig for, at DJ Boringer ApS står anført på gravetilladelserne.

2.6 Bygherre/rekvirent afsætter som udgangspunkt borestederne med tydelig afmærkning i terrænet, og under hensyntagen til eventuelle kabler og ledninger, samt gør DJ Boringer ApS opmærksom på særlige sikkerhedsforanstaltninger.

2.7 Opboret jord (overskudsjord) efterlades på grunden med mindre andet er aftalt. Bygherre/rekvirent anviser egnet recipient for oppumpet vand.

2.8 Træffes der under borearbejdet sten eller andre uforudsete hindringer, herunder forurening, der betyder gener for arbejdets udførelse, betales disse ekstraarbejder efter regning. Bygherre/rekvirent er i øvrigt specielt forpligtet til at oplyse om kendte risici for personale og miljø ved arbejde med forureningsopgaver.

2.9 DJ Boringer ApS stiller ikke som udgangspunkt sikkerhed jf. AB 92 § 6.

2.10 Ved bygherrens/rekvirentens ordrebekræftelse skal der anføres faktureringsadresse, kontaktperson med tlf.nr. og mailadresse samt sags‐/rekvisitionsnummer.

2.11 Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt netto kontant 14 dage. Ved for sen betaling vil der blive pålagt et rentetillæg på 2% af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr efter gældende regler. Bygherren/rekvirenten vil altid have det endelige ansvar for, at fakturaer for den rekvirerede opgave betales, medmindre andet er aftalt.

2.12 Annullering af en ordre inden udførelse kan kun finde sted ved forudgående aftale og er betinget af, at DJ Boringer ApS altid forbeholder sig ret til fuld dækning af de affødte omkostninger. Ved annullering af ordrer mindre end 24 timer inden arbejdets igangsætning vil der, som minimum, blive opkrævet et gebyr på Dkk. 2.200,‐ excl. moms.

2.13 DJ Boringer ApS har som udgangspunkt ikke et forsinkelsesansvar.

​3. Aflevering

3.1 Hvis ikke andet er aftalt i overensstemmelse med AB 92, §28 og §29, anses arbejdet for afleveret til bygherren/rekvirenten, når DJ Boringer ApS dokumentation for det aftalte og udførte arbejde er fremsendt til bygherren/rekvirenten.

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1 DJ Boringer ApS har Erhvervsansvarsforsikring med dækning op til 10 mill. Dkk. med følgende ansvarsfraskrivelse: I det omfang der i DJ Boringer ApS ydelser indgår komponenter, halvfabrikata eller andet materiale leveret af tredjemand, hverken hæfter og/eller indestår DJ Boringer ApS for produktets virke eller skadegørende handling, herunder enhver følgeskade som produktet måtte forvolde direkte eller indirekte samt et eventuelt produktansvar.

DJ Boringer ApS, Østtoften 20, 4040 Jyllinge